TESTANKET.COM
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

TESTANKET.COM (“TESTANKET”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, TESTANKET ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, TESTANKET bağlı birimleri, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, TESTANKET ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kurumumuz nezdinde bulunan ve toplanan mevcut kişisel veriler, bundan sonra verdiğiniz açık rızanıza veya Kurumumuzun tabi olduğu mevzuatta öngörülen işleme talimatlarına, Kurum ile akdettiğiniz sözleşmeler çerçevesinde karşılıklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine, Kurum’a ait bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olmasına, sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Kurum’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına veya Kurum’un hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesine istinaden, Kişisel Veri İşleme Envanteri ile Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri uygulanarak işlenecek ve yine aynı amaçlar mukabilinde TESTANKET çatısı altında yer alan diğer iştiraklere, Kurum’un iş ortakları ile operasyonel olarak gerekli durumlarda Kanun hükümlerine uygun olarak paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz Kurum nezdinde mevzuat ile ticari teamüllerin gerektirdiği şekilde ve hukuki zamanaşımı süreleri dikkate alınarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. İlgili kişisel verileriniz Kurum nezdinde çalışmanız süresince ve sonrasında ticari yaşamın teamüllerinin gerektirdiği dönem ve hukuki zamanaşımı süreleri boyunca işlenecek olup sonrasında Kurum imha politikası kapsamında silinecek veya anonim hale getirilecektir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme İlkeleri

Kişisel verileriniz ilgili kanunun 4. maddesinde belirtildiği üzere;

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Şartları

Kişisel verileriniz ilgili kanunun 5. maddesindeki şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel veriler kişinin açık rızası olmaksınız işlenemez ancak;

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel veriler ilgilinin açık rızası olmadan aktarılamaz ancak, kanunun 5. maddesinde belirtilen “kişisel verinin kişinin açık rızası olmaksızın işlenebilmesini kapsayan durumlarda, yine kanunda belirtilen yeterli önlemlerin alınması kaydıyla yurt içine aktarılabilir.

Kurum sitemizden başka sitelere bağlantılar verilebilmekte olup bu sitelerin kanuna uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz ve içerikleri bakımından herhangi bir yetkimiz bulunmamaktadır.

6. Kişisel Verilerinizin Silinmesi

Kişisel veriler politikamız ve kanunda belirtilen esaslara uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinebilir, yok edilebilir veya anonim hâle getirilebilir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları:

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde TESTANKET’NE başvurarak, kişisel verilerinizin;